תנאי שימוש

תקנון חברת איויטי ספורט בע"מ

גולש/ת יקר (ולהלן גם "לקוח"), אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר המכירות של חברת אי וי טי ספורט בע"מ (ולהלן גם: "החברה").חברת אי וי טי ספורט בע"מ הינה חברה שהוקמה על מנת ללמד ולהעביר שיטת אימונים ספורטיביים המשלבת אלמנטים ייחודיים. חלק משיטות האימונים הינה פרי יצירתם של בעלי החברה. כמו כן ניתן למצוא מוצרי ספורט שונים למכירה באתר החברה.

כללי

א. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך;

ב. כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

ג. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה.

ד. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

ה. כל רכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון.

ו. התנאים המפורטים בתקנון הינם הסכם מחייב בינך לבין חברת אי וי טי ספורט בע"מ.

ז. עצם רכישת מוצר ו/או שירות מחברת אי וי טי ספורט בע"מ תהווה אישור סופי ובלתי חוזר מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

ח. באתר החברה יהיו קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים. חברת אי וי טי ספורט בע"מ איננה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ו/או קישוריות, ו/או לכל פרט אחר המופיע באתרים אלה לרבות (ולא רק) למידע המתפרסם בהם. חברת אי וי טי ספורט בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לגולש ו/או ללקוח כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בקישוריות ו/או בשירותים שיגיע אליהם באמצעות קישוריות לאתר החברה.

2. התקנון

א. התקנון מהווה תנאי שימוש של הגולש ו/או הלקוח באתר החברה.

ב. גלישה באתר החברה ו/או כניסה אליו וכן רכישה ו/או שימוש בשירותים השונים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר.

ג. אם אינך מסכים לתנאי השימוש האמורים בתקנון ו/או באתר, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר החברהלרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים.

ד. אי וי טי ספורט בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדי פעם לפעם ו/או לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

ה. לא יהיה בכל חריגה של החברה, ככל שבחרה לעשותה, כדי לחייב את החברה לפעול כך בעתיד מול הלקוח ו/או מול כל לקוח אחר והדבר לא ייצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא כלפי החברה ו/או הלקוח.

ו. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ו/או הלקוח ביחסיו עם החברה, אלא אם כן החברה ציינה באופן מפורש אחרת.

3. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם

להלן השירותים המוצעים באתר ותנאי השימוש בהם:

א. שיעורי ספורט מצולמים:

1. חברת אי וי טי ספורט בע"מ מעמידה לרשותך מגוון שיעורים ו/או הדרכות ו/או אימונים אישיים מצולמים במגוון שונה של פעילויות ספורט כגון אירובי, עיצוב, פילאטיס, שיעורי גוף ונפש וכיו"ב אותם ניתן לרכוש ולהתאמן ולהתמקצע בהם.

2. השיעורים מועברים על ידי מדריכים מנוסים ומיומנים ומטרתם להביא להתפתחות אישית של הגולש וכן לסייע למשתמש לנהל אורח חיים פעיל ובריא יותר

3. אורך כל שיעור הנו כ 30 דקות

4. ניתן לרכוש מנוי לסדרה של 24 שיעורים ו/או מנוי לסידרה ארוכה יותר של שיעורים, הכל כאמור באתר החברה.

5. ניתן לרכוש בנוסף לשיעורים המודרכים אף תמיכה אישית של המדריכים – טלפונית ו/או באמצעות מייל – בהמשך לשיעורים המצולמים ו/או המועברים במדיה המגנטית, הכל בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה ובאתר.

6. רכישת מנוי לשיעור ו/או הדרכה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

ב. רכישת מוצרי ספורט:

1. במסגרת שירותי האתר ניתן לרכוש מוצרי ספורט שונים ממגוון חברות המתעסקות בתחומים אלה.

2. בכל מוצר יופיעו פרטי המוצר המוצע למכירה, שם מוצר, שם החברה, דגם, זמן אספקה, מספר קטלוגי, מחיר, דרך ומספר תשלומים ודמי משלוח.

3. חלק מהמוצרים ילוו בתמונות. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

4. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצר המוצע למכירה, כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.

ג. החברה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה, להגדיל או להקטין את כמות המוצרים המוצעים למכירה, לרבות לעניין שיעורים מודרכים, בכל עת על פי שיקול דעתה וללא הודעה מראש.

ד. תוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי בכפוף להוראות תקנון זה.

ה. החברה איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים לעיל ו/או להלן. כמו כן, החברה תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם מכל סיבה שהיא.

4. השימוש במוצרים ו/או בשירותים

א. כל גולש הכשיר לביצוע פעולות משפטיות מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי תקנון זה ואולם אם הינך מתחת לגיל 18, או אינך זכאי לבצע פעילויות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, חלה עליך החובה להשיג ו/או לקבל מהוריך ו/או מהאפוטרופוס החוקי שלך אישור בטרם אתה עושה שימוש ורוכש מוצרים ו/או שירותים באתר. יודגש כי רואים את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור הוריך ו/או האפוטרופוס.

ב. גולש הרוכש מנוי ו/או שיעורי ספורט ו/או שיעורים מודרכים מאשר ומצהיר להלן, בנוסף לאמור בסעיף האחריות (סעיף 5 להלן) כי עבר את כל הבדיקות הרפואיות המאפשרות לו לעסוק בעיסוקים ספורטיביים הכלולים באתר זה לרבות פעילות אירובית.

ג. ככל שידועה מגבלה פיזית שלא תאפשר שימוש ספורטיבי במוצרים ו/או בשיעורי הספורט ו/או בשיעורים המודרכים אזי הנך נדרש שלא לרכוש המוצרים ו/או השירותים והחברה מסירה כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה מאי היענות להוראות החברה. ראה הוראות נוספות לנושא זה בסעיף 5 להלן.

ד. על אף האמור לעיל, החברה רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. החברה לא תהיה חייבת לנמק החלטתה זו.

ה. גולש שהשתתפותו נמנעה על ידי החברה, לא יהיה רשאי לשוב ולרכוש מוצרים ו/או שירותים תחת שם משתמש אחר וזאת במהלך תקופת ההגבלה.

5. אחריות

א. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי ביצוע תרגולים ספורטיביים באמצעות השיעורים ו/או ההדרכה המצולמת אינם מתאימים לכל אדם וכי יש צורך באישורים רפואיים לשם עיסוק בפעולות ספורטיביות אלה.

ב. במסגרת רכישת מנוי ו/או השירותים השונים לרבות שיעורים מצולמים אתה מאשר כי ידוע לך שהיעדים הניתנים בשיעורי הספורט המצולמים ו/או בהדרכה הנם המלצה בלבד וכל פעילות גופנית אותה תקיים, תתבצע על ידך באופן עצמאי, לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך המלאה והבלעדית. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג ומין בגין פעילות זאת.

ג. על כל אדם לפנות לרופא המטפל לפני התחלת פעילות גופנית ולעבור בדיקות רפואיות מתאימות שבדקו יאשרו התאמתו ויכולתו לבצע פעילות ספורטיבית ופעילות גופנית.

ד. ברכישתך מנוי לשיעור ספורט ו/או שיעור מודרך ו/או סדרת שיעורים מודרכים אתה מאשר כי עברת בדיקה רפואית על ידי רופא מתאים אשר אישר לך להתאמן ולעסוק בפעילות ספורטיבית, לרבות פעילות ספורטיבית אירובית אינטנסיבית.

ה. ברכישתך מנוי לשיעור ספורט מצולם ו/או הדרכה מכל הסוגים אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.בפרט, אתה פוטר ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף)שנגרמו או ייגרמו לך ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לשיעורי הספורט ו/או להדרכה אותם רכשת ו/או המופיעים באתר, או לשירותים באתר.

ו. לעניין מוצרי ספורט הנמכרים באתר, הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי החברה איננה מייבאת ו/או מייצרת את המוצרים, ולפיכךהחברה לא תישא באחריות כלשהי למוצרים, טיבם ו/או התאמתם לצרכיךוכל האחריות בגינם לרבות תיקונים ו/או אספקת חלקי חילוף חלה על הספק. ככל שלא מצוין אחרת באתר, אתה אחראי באופן בלעדי לתחזוק המוצר אותו רכשת באתר.

ז. הנך מצהיר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות שירות המכירה באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ח. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות והדרכות כושר מצולמות ו/או מתן תמיכה ו/או הדרכה למנויים. למרות מאמצי החברה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, החברה איננה אחראית כי השירות באתר לא יופרע, ואיננה מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים,תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו לא הושלם שיעור מודרך בשל תקלה.

ט. מבלי לפגוע באמור לעיל, בעצם שימושך באתר, אתה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בגין כשל באספקה של שירותים. הפטר זה יחול אף אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

י. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוח ו/או רוכש או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

6. תשלום

א. השימוש ו/או רכישת שירותים ומוצרים המוצעים באתר כרוך בתשלום. לפני חיוב תידרש הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

ב. גובה התשלום יצוין במפורש עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים המבוקשים באתר.

ג. כל המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.

ד. חברת אי וי טי ספורט בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התעריפים הקבועים בהתאם להחלטתה.

ה. במסגרת שירותי האתר ניתן לרכוש מנויים לשיעורי ספורט ו/או הדרכה – חבילת מנוי כוללת כ 24 שיעורים וכן שימוש חופשי ביומן התזכורות ו/או במערכת התוכנה לתמיכה ומחויבות . ברכישת מנוי הנך מתחייב לתקופת התקשרות של 3 חודשים כאשר ביטול המנוי בטרם הסתיימה התקופה הקצובה מחייב המשך התשלום עד למועד גמר המנוי.

ו. חברת אי וי טי ספורט בע"מ שומרת לעצמה הזכות למנוע מגולש באתר את רכישת מוצריה ו/או שירותיה באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

ז. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית חברת אי וי טי ספורט בע"מ למנוע מגולש רכישה באתר מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מסירת פרטים מזהים שאינם נכונים, אם אמצעי התשלום הוגבל ו/או נחסם בכל צורה שהיא ו/או לא ניתן להיפרע מאמצעי התשלום, אם הלקוח ו/או מי מטעמו הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם חברת אי וי טי ספורט בע"מ או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מהחברה, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.

ח. רישומי המחשב של החברה בדבר רכישות ו/או הזמנות ו/או הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונותן ולפרטיהן.

ט. במסגרת המבצעים רשאית החברה להציע לפי שיקול דעתה ובמועדים אותם תמצא לנכון מוצרים במתנה ו/או במבצע ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות החברה, בין בתנאים שתקבע ובין תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.

י. מוצרים הניתנים במתנה ניתנים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.

7. אמצעי ואופן תשלום

א. החיוב בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.

ב. עליך למלא את פרטי כרטיס האשראי במקום המתאים לכך באתר.

ג. בעת ביצוע רכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים שיכללו בין היתר שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה.

ד. בהתאם להוראות הדין אינך חייב למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע רכישה באתר. החברה שומרת על זכותה לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.

ה. עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש (להלן "שם משתמש") וסיסמא )להלן: "הסיסמה"), אשר יאפשרו למערכת החברה לזהותך בכניסה חוזרת לאתר.

ו. לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכתובת למשלוח.

ז. נא וודא שהקלדת את כל הפרטים באופן נכון שכן על מנת לבצע ההזמנה ועל מנת שהזמנה תתקבל במערכת, עליה להיקלט במחשבי החברה כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים ובאופן מסודר. הצעה שלא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי ו/או לא קריא, לא תחייב את החברה, גם אם מקור התקלה הנו בגין החברה ו/או מחשביה.

ח. עצם קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה ואישור ההצעה כפוף לאישור החברה.

ט. התשלום בגין המוצר יתבצע בתשלום אחד ו/או במספר תשלומים כפי שיקבע על ידי החברה.

י. דמי המנוי בגין שיעורים מצולמים ו/או הדרכות ישולמו בתשלומים ו/או בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי.

יא. התשלום באמצעות כרטיס האשראי יאפשר לחברה חיוב בהוראת קבע בתשלומים אשר יקבעו על ידי החברה ויפורסמו באתר. לקוח אשר בוחר באפשרות זו נותן לחברה מראש הרשאה מתמדת לחייב את חשבונו מעת לעת, באמצעות כרטיס האשראי, בכל סכום שיהיה חייב בו בגין השירותים ו/או המוצרים שרכש ו/או שיסופקו על ידי החברה ולא תהיה לו כל טענה לגבי אי ידיעה ו/או הסכמה. בסיום התקופה של המנוי יכול הלקוח לבטל את המנוי ללא תשלום נוסף בהתאם לנהלי הביטול (סעיף 9 להלן)

יב. בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי לכבד את התחייבויות הלקוח, תבוטל קנייתו, המוצר לא יסופק לו והלקוח יחויב בדמי ביטול.

יג. תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק לאומי ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: "הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום לחברה בגין הוצאות גביהלרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה החברה לצורך גביית חובו.

יד. ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצרבמקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראי של הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפיים אלו יצוינו במפורש בדף הקופה של ההזמנה.

8. אספקת מוצרים

א. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאי החברה.

ב. החברה תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי דרך משלוח המוצרים, לרבות ולא רק דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים.

ג. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח יחד עם התשלום הראשון, ככל שעסקינן בעסקה המורכבת ממספר תשלומים.

ד. זמני אספקת המוצרים יצוינו על ידי החברה באתר. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים על ידי החברה מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימי א' – ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ה. על אף האמור לעיל, זמן אספקת שיעורים מצולמים ו/או מודרכים באמצעות המדיה המגנטית, ככל שלא יהיה מצוין באתר, יהיה עד 48 שעות מאישור העסקה .

ו. אספקת המוצרים תיעשה ע"י ספקים חיצוניים

ז. החברה זכאית לדרוש את נוכחותך בעת אספקת המוצר ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

ח. דמי המשלוח אינם כוללים חיוב בגין הובלה מסובכת, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

ט. ניתנת לך האפשרות לבצע הובלה באופן עצמאי של מוצרים אותם רכשת באתר, בכפוף לתנאים שיפורטו אצל החברה.במידה ותבחר לבצע בעצמך את ההובלה של המוצר, תתבקש לציין זאת בתהליך ההזמנה וכך לא תחויב בדמי ההובלה ואולם במקרה בו תבחר לבצע הובלה עצמית, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר במקרה של הובלה עצמית והאחריות על המוצר תהיה עליך בלבד.

י. החברה לא תהיה אחראית לאיחורים במסירת המוצר הנובעים מסיבות של כוח עליון, שביתה במשק ו/או כל סיבה שאינה בשליטתה, לרבות מסירה בשטחים מחוץ לקו הירוק ו/או אזורים בהם הגישה קשה ו/או מוגבלת מבחינה ביטחונית. במקרים מעין אלה יתכן עיכוב של עד 21 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר.

9. ביטול עסקה

א. על תקנון זה לרבות ביטול עסקה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981. סעיף זה אינו בא להוסיף עליו זכויות בכל דרך שהיא.

1. אם מדובר במוצר שנרכש במסגרת החנות באתר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה.

2. אם מדובר במנוי לשיעורי ספורט ו/או שיעורים מודרכים ו/או בהדרכת מתאמן ו/או בתמיכה להדרכה, מנוי המעוניין לסיים את התקשרות יודיע 7 ימים לפני תום השיעור הבא. ככל שנמסרה ההודעה בפרק זמן קצר יותר מ- 7 ימים לפני תום המועד – יסתיים המנוי במועד סיום חודש המנוי השוטף שלאחריו. במהלך תקופת ההודעה יחויב הלקוח בדמי המנוי היחסי מרכישת המנוי עד הודעת הפסקת השימוש

ג. על אף האמור בתקנון, זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

1. שירות שניתן במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

2. שירות הניתן להקלטה ו/או לשעתוק ו/או לשכפול ושהלקוח עשה שימוש בהם ו/או פתח אריזתם המקורית.

3. שירותי הדרכה מצולמים ו/או תמיכה שנקנו והועברו לרוכש אשר עשה בהם כבר שימוש.

4. מוצרים ו/או שירותים שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הלקוח.

5. מוצרים ו/או שירותים שבהתאם להוראות הדין לא ניתן להחזירם.

ד. לא ניתן להשיב ו/או לבטל רכישה של מנוי שיעור מצולם מודרך ו/או סדרת שיעורים מצולמים מודרכים, אלא בהתאם להוראות התקנון.

ה. במקרה של ביטול העסקה הניתנת לביטול בהתאם להוראות תקנון זה, יושב הסכום ששולם בגין הנכס או השירות שלא נעשה בו שימוש בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

ו. ביטל הלקוח עסקה של מוצר ספורט שרכש בחנות האתר בשל פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין מידע שניתן באתר בנוגע למוצר ו/או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בהתאם להוראות התקנון תחזיר החברה ללקוח תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק יחסי ששולם לידי הלקוח בגין המוצר וכן תבטל את העסקה מבלי לגבות מהלקוח דמי ביטול. הוראות סעיף אלה חלות על רכישת מוצרי ספורט בלבד ואינן חלות על שיעורי ספורט מצולמים ו/או שיעורים מודרכים ו/או על רכישת מנוי לשיעורים שלגביהם יחולו ההוראות האמורות בתקנון זה. ככל שהלקוח קיבל את המוצר ידאג הלקוח להשיב המוצר לחברה ביחד עם הוראת הביטול. ככל שהמוצר שהיה ברשות הלקוח ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שונה מצבו לרעה ו/או אריזתו הושחתה, החברה שומרת על זכותה לסרב להחלפה ו/או לזיכוי המוצר ו/או לתבוע נזקיה.

ז. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות במייל לכתבות sportevt@gmail.com , תוך ציון סיבת הביטול. הביטול יכנס לתוקף רק בחלוף 3 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה ו – 6 ימים אם ההודעה נמסרה בדואר רשום. הביטול לא יחול על חיובים שקדמו למועד כניסתה לתוקף של הודעת הביטול.

ח. ביצוע ההחזרה של מוצר אותו ניתן להחזיר יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.

ט. החברה שומר לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. אם אירעה תקלה טכנית.

2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה ביצוע העסקה.ו/או המשך ביצוע העסקה.

3. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים במוצר ו/או בעסקה ו/או בתיאורה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

4. בכל מקרה, שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

5. אם יתברר לחברה כי הלקוח עלול להעתיק ו/או לשכפל ו/או לסחור בשירותים אותם רכש מהחברה ולהעבירם לצד ג'.

במקרים בהם בחרה החברה לבטל את העסקה ו/או להפסיקה, תודיע החברה ללקוח על כך בהתאם לפרטים אותם מסר הלקוח באתר החברה, תבטל הזמנתו ולא תחייבו בכרטיס האשראי ו/או באמצעי התשלום בגין המוצר ו/או תשיב הסכומים ככל שכבר חויבו.

י. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, נותן בזה הלקוח הוראה בלתי חוזרת לגורם אשר מעביר לחברה את התשלום עבור המנוי שרכש – בנק, חברת אשראי, וכד' (להלן:"מעביר התשלום") – כי אם יפסיק הלקוח את המנוי לפני תום תקופת המנוי שרכש מראש, חייב מעביר התשלום להמשיך ולשלם לחברה את כל הכספים אותם נותר הלקוח חייב לחברה – בין אם דמי ביטול ובין אם כל חוב אחר אשר טרם שולם על ידו.

יא. הלקוח מסכים ומאשר מראש כי התחשיב שתציג החברה בפני מעביר התשלום לגבי חוב הלקוח – מקובל עליו, והוא ישמש ראיה מכרעת לסכום שנותר הלקוח חייב לחברה עבור המנוי שרכש ממנה, כמתחייב מהתקנון.

יב. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

יג. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין רכישת המוצר או ציפייה לרכישה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

10. סודיות ופרטיות

א. החברה לא תעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

1. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

2. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של החברה או בכל אמצעי אחר

3. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.

4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

6. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה

7. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקללסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ב. הפרטים אשר נמסרים בעת רכישה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

ג. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

ד. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

ה. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.

ו. החברה מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות הלקוחות ולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

ז. מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על החברה בהתאם לדין.

11. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני באתר החברה, לרבות הפטנטים, שיטות לימוד, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב. האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלךו/או מי מטעמךו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.

ג. אין לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן מסחר של החברה המצויים באתר בין אם נרשמו ובין אם לאו וכולם רכושו של החברה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ד. אין לשכפל, להעתיק להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפיולתרגם כל מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

ה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב ומראש

ו. אין להשתמש בנתונים ו/או בצילומים ו/או בשיטות כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

ז. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

12. דין וסמכות שיפוט

א. סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא מחלוקת תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.
התחברות

עמוד הבית
אודות
תוכניות אימון
אנחנו בתקשורת
בלוג ספורט
סרטוני הדרכה
צור קשר

רישום ללא תשלום
היתרונות שלנו

כל השיעורים והסגנונות החל מלימוד הבסיס
המאמן שלך איתך בכל מקום בארץ ובחו״ל
הכוונה מקצועית והתאמת תוכנית אישית
כל שיעורי הכושר שלך בזמן שמתאים לך

התחבר באמצעות פייסבוק
או
הירשם באמצעות דואר אלקטרוני @

חיזוק שריר
עיצוב ,חיטוב ובניית מסת שריר
אימון כוח
חיטוב בטן
ירידה במשקל
שריפת קלוריות ושיפור לב ריאה
אירובי קיקבוקס
בקרוב – רכיבת אופני סטודיו
נפש בריאה בגוף בריא
שיעורים הוליסטיים גוף ונפש
פילאטיס
בקרוב – טאי צ'י יוגה
בריאות כללית
שיעורים למניעת בעיות בריאות
בקרוב אימון רפואי מונע
נשים לאחר לידה